Annons

Du är här

Tänk på att installera kaminen säkert.

Installera kamin?

Publicerad 19 oktober 2011

Fråga:

Hej, jag ska installera en kamin. Framför kaminen ska ju ett brandsäkert område på minst 30 cm finnas. Jag avser täcka detta med klinkers. Vad är det för krav på underlaget ur brandskyddsaspekten? Är golvspånplatta tillräckligt eller måste även detta vara brandsäkert? Vad är kravet och vad rekommenderas?

Václav

Svar:

Grundkravet för installation av eldstäder är att det aldrig får bli varmare än 85 grader på brännbar byggnadsdel. Om det inte står något speciellt i installationsanvisningen gäller följande generella krav:

Avstånd till brännbart golv: När en eldstad som inte är typgodkänd och saknar uppgift om säkert avstånd till brännbart golv kan följande äldre regler från SBN 80 vara till hjälp. Från förbränningskammarens eller asklådans botten till det brännbara golvet ska det vara minst 0,25 meter.

Eldstadsplan: Framför en eldstad ska det finnas ett eldstadsplan. Eldstadsplanet är till för att hindra att golvet antänds om glöd ramlar ur eldstaden. Det är även ett bra ställe att placera askhinken på. Ett eldstadsplan ska vara fast monterat och bestå av minst 0,7 millimeter tjock plåt, sten eller något annat obrännbart material.

Finns det ett fritt utrymme under eldstaden ska eldstadsplanet även omfatta detta utrymme. Under eldstaden får plåt endast användas om det finns ett minst 5 centimeters fritt, luftat utrymme mellan eldstaden och eldstadsplanet och om temperatur på golvet är högst 85 grader när eldstaden används med maximal effekt. I annat fall måste det finnas ett isolerande material under plåten eller att eldstadsplanet utförs av 5 cm betong eller något liknande.

Kaminer och kakelugnar: Vid slutna eldstäder som eldas med fasta bränslen till exempel kaminer och braskaminer ska eldstadsplanet vara minst 0,3 meter framför eldstaden och minst 0,1 meter på vardera sidan om eldstaden.

Björn Björkman

Björn Björkman

Brandskydds­föreningen, Sotning och lantbruk

Nummer 6—2011

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 6—2011.