Annons

Du är här

Elsäkra julen!

Publicerad2 december 2016  Text Lina Zommorodi

Bostadsbränder

Varannan timme sker det en bostadsbrand. Felaktiga elinstallationer ligger bakom en stor del av dem. Men med bättre elhantering skulle många av dem kunna undvikas, menar elbranschen.

År 2014 genomförde Räddningstjänsten 5 670 insatser till bostadsbränder. Det visar statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Glömd spis och soteld tillhör de vanligaste brandorsakerna, men står samtidigt för en mindre del av de utvecklade bränderna. En större risk står el och maskiner för.

– Det största produktproblemet i våra hem är vitvaror. Att låta diskmaskinen, tvättmaskinen eller torktumlaren arbeta när du inte är hemma kan innebära en brandfara, säger Frank Johansson, ordförande i Elektriska Nämndens tekniska utskott. 

Elektrisk ström utvecklar värme och om det till exempel blir för hög ström eller dålig kontakt kan det börja brinna.

– Hushållets maskiner tar en hög ström. Uppstår ett fel på dessa maskiner är därför risken för brand högre. Därför bör man använda maskinerna när man är hemma och har uppsikt.

Behörig elinstallatör

Faktum är att elrelaterade bränder är en av de vanligaste brandorsakerna i Sverige. Under orsaken tekniskt fel i brandrapporter döljer sig också ofta elektriska brandorsaker. Ett sätt att förebygga elbränder är därför att låta en opartisk besiktningsingenjör kontrollera elanläggningen i en bostad. Det kan finnas brister som behöver åtgärdas, varav de allra flesta elarbeten kräver en elyrkesman.

– Anlita alltid behörig elinstallatör för utförandet av elinstallationer. Det förekommer alltför ofta att personer utan kunskaper och rättigheter utför elinstallationer. Förmodligen handlar det om att spara pengar, men det skapar risker för både för person och brand när gemene man utför elinstallationer.

Förutom en ökad person- och brandrisk vållar det också många gånger problem när bostaden ska säljas. Som köpare av en fastighet har man ett mycket långtgående ansvar på undersökningsplikt enligt jordabalken. Frank Johansson uppmanar därför köpare att genomföra en överlåtelsebesiktning samt kontrollera med säljaren att elinstallationen har utförts av en behörig elinstallatör.

Ny lag slår igenom

I somras beslutade också riksdagen om en ny elsäkerhetslag. 1 juli 2017 slår den igenom och kommer att innebära att det blir krav på att elinstallationer endast får utföras av auktoriserade elinstallatörer eller personer som ingår i ett, av Elsäkerhetsverket registrerat, elinstallationsföretags egenkontrollprogram.

– Motivet är att få bort elinstallationer som utförs av icke yrkeskunniga personer. Det gäller allt ifrån traditionella elinstallationer i bostäder för belysning och hushållsapparater till värme.

Frank Johansson tycker att det är beklagligt att inte fler anlitar yrkesfolk, och tror att en anledning är att folk inte förstår riskerna.

– Sker en elbrand är det på grund av ett fel, och en bidragande orsak till att det blir fel är att inte yrkesfolk anlitas. Det är onödigt när vi har oerhört duktiga elektriker i Sverige.

Dessutom uppmanar han alla bostads­ägare att åtgärda uppenbart synliga fel, till exempel om en kapsling går sönder eller om ett eluttag lossnar från väggen.

– Även lekmän kan se brister, och som innehavare ska man vara medveten om att man betraktas som ansvarig för att elanläggningen är säker – och att det blir åtgärdat.

Vanligt med glapp

När det gäller bostadsbränders startplats är elcentraler den mest återkommande. Även här är det viktigt att installationerna är utförda på ett fackmannamässigt sätt så att det inte blir glapp i anslutningarna, vilket är en vanlig orsak till brand hemma. Är dessa inte tillräckligt åtdragna kan det nämligen leda till varmgång och en brand.

Frank Johansson manar till noggrannhet och tipsar om att utföra en termografering. Det innebär att man mäter med värmekamera för att se om det finns varmgång, som beror på glappkontakter.

– Problemet vid varmgång är att plasten kan börja smälta och blir det tillräckligt varmt tar det till slut eld, säger Frank Johansson.

Ett komplement till säkringar i en elcentral utgör jordfelsbrytare, som också finns i portabel variant som kan kopplas på enskilda elprodukter. Att installera jordfelsbrytare är generellt en god investering för ett elsäkert hem, påpekar Frank Johansson.

– Det är en fenomenal skyddsapparat som skyddar mot person- och brandfara eftersom den blixtsnabbt kopplar ifrån uttaget från elnätet om det blir en jordfelsström.

I dag är jordfelsbrytare ett krav när man bygger nytt, men det gäller inte retroaktivt. I äldre bostäder byggda före 1 juli 2000 finns inget krav, men elbranschen rekommenderar att man installerar jordfelsbrytare – och motionerar den regelbundet.

– Jordfelsbrytare ska man testa minst en gång per år. Det är tämligen enkelt: man trycker på en testknapp som är monterad på jordfelsbrytaren, säger han och avslutar:

– Se till att alltid ha flera fungerande brandvarnare i bostaden, och en handbrandsläckare.

Se upp med belysningen

I juletid är det många som fyller sina hem med diverse julbelysning. Dessa kan innebära en fara om man inte är uppmärksam. 

  • Varje år testar Elsäkerhetsverket julprodukter. Förra året visade 13 av 17 testade julbelysningar elsäkerhetsbrister. De rekommenderar därför att köpa från butiker som är vana att sälja elprodukter och att köpa CE-märkt.
  • Ljusslangar har blivit populära under senare år. Det är en lång plastslang med en rad små lampor i. Eftersom lamporna i ljusslangen är inneslutna i plast blir de varmare än traditionella ljusslingor och skulle kunna orsaka brand vid övertäckning. Generellt kan nästan alla lampor bli överhettade och vålla brand om de täcks över. Placera därför inte lampor nära lättantändligt material eller levande ljus.
  • Var uppmärksam på sprickor i sladd och kontakt till gammal julbelysning.
  • Tänk på att inte tända och släcka adventsljusstaken eller julgransljusen genom att vrida på glödlamporna. Då kan glappkontakt uppstå med brandrisk som följd. Det kan inträffa om det finns ett luftgap eller smuts mellan lampans sockel och anslutningsklämman som leder elektriciteten i lamphållaren. Det kan resultera i överhettning och i förlängningen en brand. I stället rekommenderas att använda sladdströmbrytare eller dra ut stickproppen från vägguttaget.
  • Ett tips är också att ansluta julprodukter via en jordfelsbrytare för extra skydd.

Nummer 6—2016

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 6—2016.