Annons

Du är här

Opartisk granskning ger säker el

Publicerad1 april 2016  Text Klara Möller Norén

Teknik och byggnad

En opartisk revisionsbesiktning gör det lättare att få gehör för förändringar hos fastighetsägare. Men det är viktigt att använda sig av auktoriserade besiktningsingenjörer för att få enhetliga bedömningar.

Driftstopp och andra följder, som till exempel brand, är allvarliga och påverkar många människor. För att i så hög utsträckning som möjligt undvika fel och olyckor ska de flesta elanläggningar revisionsbesiktigas regelbundet. Det gäller för de flesta byggnader som inte är bostäder, till exempel kyrkor, industrier, handel, skolor och sjukhus. 

– Revisionsbesiktningarna är bra och nyttiga. Besiktningsingenjörerna hittar så gott som alltid brister, så de behövs verkligen, säger Kalle Andersson, samordnare på Scandic Hotels, med övergripande ansvar för besiktningarna på samtliga Scandics hotell.

Opartisk och oberoende

Revisionsbesiktningen är en opartisk besiktning, baserad på gällande regelverk och brandskyddsdokumentation. En certifierad, behörig ingenjör går igenom hela anläggningen och kontrollerar hur väl den efterlever aktuella regelverk och andra krav. 

– Det är bra att det är en utomstående person som gör granskningen, det ger tyngd och gör det lättare att få gehör för förändringar hos fastighetsägaren. Den som besiktigar är aldrig intresserad av att skapa jobb åt sig själv, utan av att optimera säkerheten, säger Kalle Andersson.

Elektriska Nämnden (EN) är en del av Brandskyddsföreningen som övervakar att revisionsbesiktningar blir utförda och att de fel och brister som framkommer åtgärdas. Nämnden auktoriserar även besiktningsingenjörer.

– Auktorisationsförfarandet med besiktningsingenjörer, systematiken och hanteringen via objektsregistret EN2010 är unik för Sverige. Den är också transparent för alla anslutna försäkringsbolag, säger Christofer Ekstrand, Länsförsäkringar, som även är ledamot i EN:s Försäkringsutskott.

Transparensen gör att alla parter har insyn i hur anläggningarna fungerar och är medvetna om de brister som framkommer vid en revisionsbesiktning.

– Såväl fastighetsägare som verksamhetsutövare får koll på vilka brister som finns och kan rätta till dem, säger Christofer Ekstrand. 

Han delar Kalle Anderssons syn på vikten av oberoende besiktningspersoner. 

– Utan auktorisation finns risken att besiktningarna blir väldigt individuella utifrån vem som utför dem,  säger Christofer Ekstrand.

Sparar stora pengar

Elektriska Nämnden grundades 1925 och var då statlig. Idag är Elsäkerhetsverkets generaldirektör ordförande i EN, men staten saknar direkt inflytande. Uppdragsgivare är försäkringsbolagen där anläggningarna är försäkrade.

– För samhället i stort är det en jättefördel att försäkringsbolagen har insyn och kan vara med och ställa krav, säger Christofer Ekstrand.

Systemet med besiktning har minskat elrelaterade bränder märkbart. Dessutom ökar driftsäkerheten. Omkring 3 miljarder i minskade avbrotts- och brandskadekostnader sparas varje år som ett resultat av revisionsbesiktningar.

Elektriska Nämnden

  • Avtal med 83 försäkringsbolag (samtliga som är verksamma i Sverige)
  • 214 auktoriserade besiktningsingenjörer
  • 43 000 besiktningspliktiga anläggningar 
  • 14 000 besiktningar per år (ca)

Nummer 2—2016

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 2—2016.