Annons

Du är här

Gamla elsystem dold fara vid husköp

Publicerad1 april 2016  Text Lena Nordlund

Teknik och byggnad

Bränder i villor och fritidshus som orsakas av elfel blir allt vanligare. En förklaring kan vara att el inte ingår i den vanliga jordabalksbesiktningen. I Danmark är det obligatoriskt med besiktning av elsystemen vid försäljning av hus då säljaren tecknar en dolda fel-försäkring – något EIO och Installatörsföretagen vill införa även i Sverige, men på frivillig basis.

Svenska försäkringsbolag betalar ut skadeersättning för drygt 70 elrelaterade bränd­er varje månad, betydligt fler än i början av 2000-talet. Sedan dess har också antalet brandkårsutryckningar till följd av elrelaterade bränder ökat med omkring 20 procent. Det framgår av EIO:s, de svenska elteknikföretagens Elsäkerhetsbarometer 2015, som sammanställer statistik om elsäkerhet i svenska hem.

Det finns flera förklaringar till att bränderna ökat. I många hus är elsystemen gamla och slitna. Kablar och elcentraler i en villa kan hålla länge, men till slut måste de bytas ut för att inte vara farliga, vilket alltför ofta inte sker.

Det blir också allt vanligare att hemmafixare själva installerar el, fäller in spottar och lägger in golvvärme. Särskilt inför en försäljning vill man fixa huset så det lockar många att komma på visning och buda. Kunskapen brister och det kan leda till felaktiga eljobb som bara ska visa en snygg yta, så kallad fulel. 

– Var tionde bostadsägare uppger i vår barometer att de under det senaste året har utfört elarbeten som egentligen bara yrkespersoner får göra. När våra medlemmar kommer ut till en villa eller ett fritidshus får de ofta börja med att riva ut och ersätta felaktiga installationer, säger Joakim Grafström, specialist på elsäkerhet hos EIO/Installatörsföretagen.

Farliga hemmabyggen

Men det är inte enbart hemmafixare som ligger bakom dåliga elinstallationer. Det kan även vara arbete utfört av oseriösa firmor som inte installerat el på ett fackmässigt sätt.

Michael Steen är auktoriserad besiktningsingenjör hos Elektriska Nämnden (EN) på Brandskyddsföreningen och brand­utredare med många orsaksutredningar bakom sig. Han har också medverkat i tv-serien »Fuskbyggarna« och har sett många exempel på bränder i bostäder som orsakats av elfel.

– När folk köper äldre hus kan de vara noga med att få en jordabalksbesiktning, men vet sällan vad som ingår eller inte. Som köpare har man ett stort ansvar själv och få lekmän kan bedöma om elen är i bra skick eller ej, säger Michael Steen. Jag har precis varit i ett hus som brunnit och konstaterat att elanläggningen är hemmagjord i halva huset. Försäkringsbolagen drar ned ersättningen mellan 30 och 100 procent beroende på vilket fel som orsakat branden, så det kan bli en svidande förlust för husägaren om man kommer fram till att de beror på fel som ägaren borde åtgärdat eller till och med själv ställt till med.

Han berättar om ett fall där köparna av ett hus gjort allting rätt. De hade anlitat en besiktningsman som utförde en besiktning enligt jordabalken och när de också ville ha en elbesiktning sade han att det kunde han utföra för 5 000 kronor extra.

– När de sedan anlitade en elfirma visade det sig att det var riktigt illa ställt med elen i huset. Jag var där och tittade och det såg bedrövligt ut. Säljaren sade att målarna hade dragit om elen när de målade om inför försäljningen. Köparna fick bland annat byta elcentral och var mycket besvikna. Besiktningsmannen hade ju sagt att elen var bra, men han var byggnadsingenjör och hade inte behörighet att kontrollera elinstallationerna.

Inga krav på återkommande kontroll

Det finns inga krav på återkommande kontroller av el i privata bostäder och det ingår sällan besiktningar av elsystemen vid försäljning av villor och fritidshus. Det finns en allmänt hållen text i föreskrifterna om att man ska ha en periodisk kontroll av anläggningen, men det anges ingen given tidsram för detta. Man är själv som anläggningsinnehavare ansvarig för att anläggningen är säker.

I många hus kan okända elfel leda till bränder som kan orsaka minst lika stora problem som mögel, ett annat mer välkänt problem som tas upp i besiktningsprotokoll.

– Det är lite konstigt att det är krav på energideklarationer, men att det inte anses lika viktigt från myndigheternas sida att det görs elbesiktningar av fackmän, som kan förebygga bränder, menar Michael Steen.

Fel i elsystemet

Bränder orsakade av fel i elsystemet beror ofta på att elnätet är överbelastat eller glappkontakt i en anslutning. Eftersom ström alstrar värme i elkablarna innebär det att om det blir för mycket ström och för dålig kontakt börjar det till slut att brinna. Det kan vara i anslutningarna till spisen, elpannan eller andra maskiner som drar mycket ström. Det är också vanligt med bränder i elcentraler. Även infällda spottar som är felaktigt installerade kan leda till bränder.

– Jag vet ett fall där köparen tog ned infällda spotlights och såg att det var bränt. Säljaren fick ersätta felet. Vissa har så låg spänning att de inte kräver behörighet utan kan kontrolleras av en vanlig besiktningsman, men andra kräver behörighet, säger Michael Steen.

Säljaren fick bekosta en ominstallation av spottarna i hela huset till en kostnad på cirka 100 000 kronor plus rättegångskostnader på cirka 50 000 kronor.  Och det var inte ens säljarna som gjort installationen, utan de som de tidigare själva köpt huset av.

Danska försäkringsbolag ställer krav

– I Danmark är det sedan ett par år obligatoriskt med besiktning av elsystemen vid försäljning av hus då säljaren tecknar en dolda fel-försäkring. De många besiktningar som gjorts efter att den nya lagen infördes har visat att 30 procent av husen i Danmark hade olagliga och farliga installationer. I 15 procent av husen var felen så allvarliga att de omedelbart innebar fara för personskada eller brand, säger Joakim Grafström.

Hur vanliga och allvarliga elfelen är i Sverige vet man inte, eftersom besiktningar inte görs systematiskt i Sverige. 

– Våra medlemmar uppskattar dock att det finns installationer som är direkt farliga i vart femte hem, säger Joakim Grafström. Han poängterar att det kan finnas stora mörkertal eftersom detta inte är en vetenskaplig undersökning utan uppgifter som medlemmarna rapporterat.

EIO och Installatörsföretagen förordar att Sverige inför ett liknande system som i Danmark med elbesiktning vid försäljning av villor och fritidshus, men de arbetar för att detta ska ske frivilligt i första hand, inte genom lagstiftning. EIO och Installatörsföretagen menar också att bygghandeln kan bidra, genom att informera mer om vilka elartiklar som det krävs behörighet för att få installera.

– Det bästa vore om man kunde göra elbesiktning inför fastighetsköp i samband med jordabalksbesiktning och energi­deklaration, men det kräver olika kompetenser och kan vara krångligt att få till. Efter att ha sett flera bränder på senare tid som orsakats av elfel är jag för att det ställs krav på obligatorisk elbesiktning i samband med köp av privatbostäder. Då får vi kontroll på och kan åtgärda felen innan det börjar brinna, säger Michael Steen.

Brand i elcentral vanligt

Jan Berggren, verksamhetschef för EN, instämmer i att elrelaterade bränder har ökat i bostäder. 

– I min dagliga uppföljning av artiklar om elrelaterade bränder som svensk media skriver om och där räddningstjänsten gjort en insats dominerar bränder i bostäder. I cirka 40 procent av fallen startar branden i elcentralen, säger Jan Berggren.

Han menar att köparen tar över ansvaret för elanläggningen i det ögonblick som bostaden övertas, utan att veta vad det innebär. Innehavarens ansvar är reglerat i Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2008:3 och ställer krav på att elanläggningen ska vara säker mot både person- och egendomskada.

– Om det här ansvaret fanns tydligt beskrivet i handlingarna gällande köparens undersökningsplikt så skulle säkert fler bli medvetna om sitt ansvar och genomföra en elbesiktning i samband med sitt bostadsköp. Jag får samtal då och då från nya husägare som för sent förstått att deras nya hem har en elanläggning som inte alls är trygg och säker.  Den upptäckten och återställandet av elanläggningen innebär en stor merkostnad som de inte alls hade kalkylerat för, säger Jan Berggren.

»Jag har precis varit i ett hus som brunnit och konstaterat att elanläggningen är hemmagjord i halva huset.«

Nummer 2—2016

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 2—2016.