Annons

Du är här

Ny byggnadsklass införd

Publicerad12 april 2013  Text Lena Gylfe

Teknik och byggnad

Förra året införde Boverket en fjärde byggnadsklass, Br0, som från och med januari 2013 är tvingande. Problemet är att brandskyddsprojektörer saknar tydlig vägledning för denna typ av byggnader.

I takt med förändrade och modernare byggnadssätt har Boverket konstaterat att de tre byggnadsklassernas utformning inte tillräckligt motsvarat kraven på ett fullgott brandskydd i vissa byggnader. Hösten 2011 offentliggjordes därför Br 0, som innebär det högsta skyddsbehovet. Exempel på byggnader i byggnadsklassen Br 0 är hus med fler än 16 våningsplan, större sjukhus, stora samlingslokaler och lokaler där personer hålls inlåsta.

– Förra året blev en övergångsperiod för att bland annat byggföretag, brandkonsulter och räddningstjänsten skulle få tid att lära sig de nya reglerna, säger Ville Bexander, rådgivare, byggnadstekniskt brandskydd på Brandskyddsföreningen.

Det som är utmärkande för Br 0 är att endast analytisk dimensionering är tillämplig. Till skillnad mot förenklad dimensionering, som innebär att brandskyddet utförs exakt som det står i Boverkets allmänna råd, genom referenser till en uppsättning lösningar, och där inget utrymme finns för egna tolkningar, innebär den analytiska dimensioneringen att brandskyddet anpassas till önskemål om byggnadens utformning och den verksamhet som ska bedrivas däri.

– Ibland vill man till exempel frångå Boverkets råd om max 30 meter till en utgång och istället föreslå 40 meter, därför att byggnaden har en takhöjd på nästan ­6 meter, vilket gör att den rökfylls betydligt långsammare än med ett lägre tak. Brandskyddsprojektören kan då med analytisk dimensionering visa att den tillgängliga tiden för att utrymma byggnaden är tillräcklig, trots det förlängda gångavståndet, förklarar Fredrik Nystedt, brandkonsult på Wuz risk consultancy AB. I andra fall kan det handla om att lägga till ett brandskyddssystem, exempelvis ett brand- och utrymningslarm för att motivera avvikelser från förenklad dimensionering,

Svårt finna rätt nivå

Tidigare fanns det inga speciella riktlinjer för arbete enligt analytisk dimensionering, men i slutet av 2011 publicerade Boverket råd för metoder och kriterier i frågan.

För att veta om en byggnad har ett tillfredsställande brandskydd finns det tre sätt att bedöma risken: kvalitativ bedömning, scenarioanalys eller kvantitativ riskanalys. Kvalitativ bedömning kan endast användas när avvikelsen från förenklad dimensionering är liten och det finns tydliga bevis för att lösningen ger tillfredsställande säkerhet.

– Scenarioanalys är det vanligaste och där ger Boverket råd om vilka scenarier som ska belysas och vilka kriterier som ska uppnås. För den kvantitativa riskanalysen behövs en referensbyggnad att jämföra med, och i analysen tittar man noggrannare på vad som kan hända, hur sannolikt det är och vilka konsekvenser det kan ge. Man tittar på det som händer ofta och mindre ofta och får en helhetsbild av byggnadens brandskydd. Det är lättare att hitta känsliga punkter som måste övervägas och åtgärdas, medan scenarioanalysen många gånger blir litet väl konservativ, menar Fredrik Nystedt.

I Br 0-byggnader finns det fyra aspekter som Boverket anser ska beaktas vid brandskyddets utformning: Räddningstjänsten kan inte göra en utvändig släckningsinsats, invändig räddningsinsats kan vara komplicerad, utrymningsförloppet kan vara förenat med stora svårigheter samt att den befarade konsekvensen kan vara mycket stor.

– Det knepigaste i en brandskyddsprojektering av en Br 0-byggnad är att veta om man har tänkt på allt man borde och om skyddsnivån är för hög eller kostar för mycket. Samtidigt finns det många delar av brandskyddet där även förenklad dimensionering är tillämpbar; hur dörrar ska utformas och skyltning se ut. Tyvärr blir ändå godtyckligheten stor, eftersom det saknas referenser och vägledning. Det är svårt att argumentera för att en lösning är tillräckligt säker – avgörandena ligger på enskilda brandkonsultföretag.

Internationella råd och erfarenheter

En av de Br 0-byggnader som Fredrik Nystedt är involverad i säkerhetsarbetet kring, är ombyggnaden av Slussen i Stockholm där stora ytor med gallerior samt tåg- och bussterminaler är planerade under mark. Hans uppgift är att ansvara för att verifieringen av brandskyddet uppfyller de krav som myndigheterna kan tänkas ställa.

– Vid en släckningsinsats blir det svårt att komma åt utifrån, och den invändiga räddningsinsatsen kompliceras av långa angreppsvägar där det kan bli ont om luft och vara svårt att få fram vatten. Som brandkonsult går jobbet ut på att hantera dessa omständigheter och tillse att den färdiga byggnaden är säker. Jag känner ett stort ansvar och vill vara säker på att göra arbetet tillräckligt bra.

När det gäller otydligheterna kring den analytiska dimensioneringen av Br 0-byggnader, dryftas frågan på många olika håll i branschen. Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV) jobbar bland annat med råd och anvisningar i olika forum.

– Vi tittar också internationellt på hur man hanterar problemen. Även om USA har en lång tradition av höga byggnader och stor erfarenhet av olika lösningar, ser vi att man i Australien och Nya Zeeland har ett liknande sätt att resonera och analysera som vi. Deras system bygger, liksom vårt, mycket på funktionsbaserade regler.

Fredrik Nystedt tror att Boverket inom fem år kommer att ha gjort ett tillägg i sina allmänna råd om analytisk dimensionering, en reviderad och tydligare anvisning kring brandskyddsprojekteringen av Br 0-byggnader:

– Det som är analytisk dimensionering i dag, kommer att bli förenklad i framtiden, till exempel för byggnader upp till 24 våningar. Vi lär oss mycket i processen när vi gör analyser.

– Och jag hoppas att byggherrarna förtydligar åtgärder som förväntas av räddningstjänsten så att det inte krävs orimligt många moment för att få igång sprinklersystem och fläktar. Att även systemen blir mindre komplicerade, avslutar Ville Bexander.

Boverkets generella råd om byggnadsklasser

Byggnader ska delas in i byggnads­klasser, Br, utifrån skyddsbehov.

 • Byggnader med mycket stort skyddsbehov ska utformas i Br0.
 • Byggnader med stort skyddsbehov ska utformas i Br1.
 • Byggnader med måttligt skydds­behov ska utformas i Br2.
 • Byggnader med litet skyddsbehov ska utformas i Br3.

Vid bedömningen av skyddsbehovet ska hänsyn tas till troliga brandförlopp, potentiella konsekvenser vid en brand och byggnadens komplexitet.

Br0 – gäller för nya byggnader och för redan befintliga som byggs om, där ombyggnaden anses förlänga deras livslängd.

Verksamhetsklasser 1–5 utifrån deras förutsättningar

 • 1: Kontor, industri med flera
 • 2A: Publika lokaler
 • 2B: Samlingslokaler såsom varuhus, biografer, restauranger med flera
 • 2C: Samlingslokaler såsom natt­klubbar, pubar med flera
 • 3: Bostäder, till exempel vanliga bostäder och seniorbostäder
 • 4: Tillfälliga bostäder såsom hotell
 • 5A: Förskolor
 • 5B: Behovsprövade boenden
 • 5C: Sjukhus
 • 5D: Verksamheter där personer
 • hålls inlåsta
 • 6: Lokaler med förhöjd sannolikhet för att brand uppstår.

Nummer 3—2013

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 3—2013.