Annons

Du är här

»Vi vill inte bli granskade utifrån detaljkrav utan efter lösningar«

Publicerad12 april 2013  Text Lars Strömdahl

Debatt

Införandet av analytiskt brandskyddstänkande öppnar möjligheter för yrkesskickliga brandkonsulter och är en utmärkt möjlighet att äntligen kunna föra genomgripande samtal om brandskydd med alla berörda parter.

Den argumentation som kan uppstå i diskussioner om brandskyddslösningar fungerar som ett utmärkt tillfälle att presentera idén om brandskyddet och se till så att alla följer med i tankegångarna. Min erfarenhet är att det nästan alltid finns en mängd frågor att diskutera för att resultatet ska bli optimalt. Jag vill påstå att ett resonemang, som ingjuter trygghet för alla parter om att föreslagna lösningar vilar på stabil grund, är en del i brandskyddsarbetet.

Nya områden i bedömningarna

Analytiska brandskyddslösningar är fortfarande nytt och ovant för många av oss som arbetar med brandskydd. Från att tidigare endast ha kunnat utföra förenklad dimensionering och lösningar enligt detaljregler är det nu möjligt att ta in många fler faktorer i bedömningar och förslag till utförande än vad som tidigare accepterats. Det har blivit möjligt att föreslå lösningar och arrangemang som fungerar och är bra, men som inte hämtats direkt ur en handbok.

Psykologi, erfarenheter, miljö och omvärld är några av de nya fullvärdiga områdena i den totala bedömningen. Men det var också i samband med att analytisk dimensionering infördes som det nödvändiga samtalet kring brandskyddsarbete föddes. 

Att argumentera för föreslagna analytiska brandskyddslösningar är den bästa­ förutsättningen för att de ska fungera för alla parter. Anläggningsägare förstår hur det kommer att bli i praktiken och räddningstjänsten invigs i hur de tilltänkta lösningarna är tänkta att uppfylla samtliga delar av lagstiftarens ambition angående brandskyddet. Och det fina i kråksången är att själva diskussionen kan vara en del i brandskyddslösningen.

Det skulle kunna se ut som om räddningstjänsten och brandkonsulten hamnat på varsin sida i brandskyddsarbetet. Men egentligen handlar det om att förstå varandras utgångspunkter och respektera de olika rollerna. Målet är ju detsamma, ett bra brandskydd, anpassat efter den enskilda anläggningens behov och förutsättningar.

När vi väljer att tillämpa ett analytiskt förslag till brandskyddslösningar i våra uppdrag är det väldigt sällan som vårt förslag är exakt likt något vi gjort tidigare. Vi utgår från varje enskilt uppdrag och använder vår samlade kompetens för att designa det som vi bedömer som allra bäst i varje enskilt fall.

Ofta behöver vi förklara hur vi har tänkt och varför. Det kan bli både långa och ingående diskussioner om detaljer i våra förslag. Särskilt i de möten där inte bara uppdragsgivaren utan också representanter från den lokala räddningstjänsten deltar.

Ny lösning varje gång

Analytisk brandskyddslösning, som var nytt för cirka 20 år sedan, uppfattas fortfarande som svårare att förstå och acceptera av många av oss som arbetar med brandskydd. Diskussionerna kring förslagen har dock tagit stora kliv framåt och kommit att utvecklas till bra genomgångar som fungerar nästan som utbildning av alla inblandade – både i arbetssättet att beräkna brandskydd och i att veta hur man ska hantera bränder i de anläggningar vi diskuterar.

Det är bra för alla parter. Också för beställaren som ofta inte har lika stora kunskaper i ämnet som de övriga runt bordet. Då blir det väldigt tydligt hur brandskyddet ska lösas och varför på just detta sätt.

För oss är det viktigt att vi hela tiden frågar oss om vi på bästa sätt har förklarat hur vi tänkt oss den lösning vi presenterar. Och i mötet med uppdragsgivare, samarbetspartners och andra berörda vill vi få vårt förslag bedömt utifrån den lösning vi föreslagit, inte utifrån detaljkrav som skulle ha gällt vid förenklad dimensionering.

Omodernt ordval

Att tala om att granska förslag är att använda den gamla världens vokabulär. En granskning är vad skatteverket gör när de tittar på inkomstdeklarationer. Ett förslag till brandskyddslösning ska man gå igenom och analysera, förklara och ha konstruktiva diskussioner om. Det är något mycket bättre och mer konstruktivt än att »granska«.

Det nödvändiga mötet är en del av samhällets kontrollsystem och kvalitétssäkring. Mötet ska ske utifrån idén för brandskyddslösningen som ska kunna förklaras och i nödvändiga delar verifieras. Jag ser fram emot framtida nödvändiga möten, konstruktiv dialog samt bättre brandskydd.

Lars Strömdahl
Brandingenjör och Civilingenjör ­i riskhantering
Bengt Dahlgren AB 

Nummer 3—2013

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 3—2013.