Annons

Du är här

Knivskarp precision vid insatser

Publicerad18 januari 2013  Text Monica Walldén

Räddningstjänst

Det är dags för ny metodik inom räddningstjänsten, med ökad förståelse för brandförlopp och alternativa släckmetoder istället för att använda stora vattenmängder. Det menar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och startar en ny utbildningssatsning.

Den teknikutveckling som skedde under 1980- och 1990-talen med bland annat effektivare strålrör och bättre skyddsdräkter fick stor påverkan på angreppsteknikerna vid brandsläckning eftersom det blev säkrare att gå in med rökdykare. När Räddningsverket reformerades på 2000-talet lades inte lika mycket pengar på utbildning, vilket resulterade i att metodutvecklingen hos räddningstjänsten stannade upp. Rökdykning har blivit det gängse angreppssättet och om det är omöjligt att ta sig in med rökdykare används väldigt mycket vatten, med ökande mängd vattenskador som följd.

– Den teknikutveckling som var så framgångsrik har nu blivit en belastning. Taktisk metodik, som att ventilera bort bränder, har fått stå tillbaka för teknisk metodik och den byggnadstekniska kunskapen har blivit förödande dålig, säger Kjell Wahlbeck, chef för avdelningen för utbildning, övning och beredskap på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Därför planerar nu MSB att kraftfullt satsa på att vända denna utveckling. Det handlar om att reformera utbildningen både för brandmän och för befäl. Den byggnadstekniska kunskapen ska öka för att ge en större förståelse för hur bränder sprids i byggnader från olika tidsepoker. Brandingenjörer och insatsledare ska få bättre förutsättningar att fatta bra beslut kring vilken metodik som bör användas för att angripa branden. En viktig del är att utveckla metodiker kring övertrycksventilation, i synnerhet i kombination med skärsläckarmetoder som innebär att man kan angripa en brand utifrån (se faktaruta), för att kyla brandgaserna och skapa en ång­expansion. När brandgaserna blivit ofarliga för kontakt med syret utanför ventileras de ut med övertrycksventilation.

– Räddningstjänsten har sällan tillräckliga resurser för att själva utveckla metodiker. Det har vi uppmärksammat på MSB. Vi har identifierat problemen och ska satsa på utbildning, något som vi har fått starkt stöd för både från räddningstjänsten och försäkringsbolagen, säger Kjell Wahlbeck.

I framkant

En räddningstjänst som har arbetat enligt detta koncept under lång tid är Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF).

– När offensivsläckningstekniken med rökdykare blev så förhärskande under 1990-talet började vi ifrågasätta om det verkligen var nödvändigt för brandmännen att ha så dålig arbetsmiljö. Det gjorde att vi började undersöka alternativa metoder, säger Krister Palmkvist, utvecklingsledare på SÄRF.

Genom samarbete med Haukur Ingason, forskare på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) samt adjungerad professor i brandteknik på Lunds tekniska högskola, inledde SÄRF redan för 15 år sedan ett forskningsprojekt kring övertrycksventilation där vetenskap och beprövad erfarenhet gick hand i hand. De konstaterade att med bra kunskap kunde man snabbt ventilera bort och kyla brandgaser inne i byggnader utan att riskera att branden utvecklades. Dessutom kan rökdykarna gå in i en säkrare miljö.

– Det är oerhört viktigt att vi genom detta samarbete kunnat ta fram ny kunskap som räddningstjänsten har kunnat omvandla till praktik. Det handlar om att använda resurser på bästa sätt, men även att minska vattenmängden och därigenom förbättra restvärdet, säger Haukur Ingason.

Internationellt kompetenscentrum

Kunskaperna kring övertrycksventilation har kombinerats med användning av värmekameror (IR-teknik) både invändigt och utvändigt samt släckning med skärsläckare. Tack vare detta nära samarbete med SP, men även med stöd från MSB och Cold Cut Systems som tillhandahåller skärsläckare har SÄRF etablerat ett internationellt kompetenscentrum för utbildning inom skärsläckning, övertrycksventilation och IR-teknik i Borås och anpassat sin verktygslåda till det de behöver för att hantera bränder på bästa sätt.

– Svårigheten med bränder är ju att bestämma vad faronivån är, hur branden har utvecklats i byggnaden och vad vi får för effekt av de släckåtgärder vi gör. Med en djupare förståelse för brandförlopp och branddynamik i olika miljöer fattar vi bättre beslut om val av taktik och metod vid brandbekämpning. Ju mer vi kan förstå vad som händer inne i byggnaden, desto bättre förstår vi hur vi ska angripa branden, säger Krister Palmkvist.

Tack vare tillgången till avancerade övningsanläggningar i anslutning till SP där de flesta brandtyper kan simuleras har SÄRF kunnat belägga att metoderna har haft effekt. Krister Palmkvist betonar att det inte går att läsa sig till detta och därför är det avgörande att få testa metoderna praktiskt och även konstatera när man ska vara re­strik­tiv med dem. De erbjuder därför utbildningar om ny taktik och metodik vid inomhusbrandsläckning, där skärsläckning, övertrycksventilation och IR-teknik kombineras med säkra rökdykarinsatser.

Sverige har rönt uppmärksamhet internationellt för att ligga i framkant när det gäller att utveckla metoder för inomhusbrandsläckning och bara i december 2012 har räddningstjänster från Manchester och North Hampshire varit på studiebesök hos SÄRF för att få mer inblick i detta.

Under 2012 har SÄRF också fördjupat sig i byggnadskonstruktioner från olika tids­epoker och på vilket sätt det kan påverka en operativ insats. Dagens byggnadskonstruktioner skiljer sig avsevärt från dem som uppfördes för bara 20–30 år sedan vilket innebär att räddningstjänsten helt måste tänka om. Därför finns det ännu större anledning att ha tillgång till flera släckmetoder och att hela tiden vara i framkant, menar Krister Palmkvist.

MSB:s utbildningskoncept

Två kårer som gärna tar till sig ny metodik och har varit med i ett pilotprojekt för MSB:s utbildningssatsning, Firefight-projektet, är Södertörns brandförsvarsförbund och Staffanstorp. Detta handlade om taktik vid brandsläckning med inriktning på användandet av värmekamera, skärsläckare och övertrycksfläkt.

Södertörn utrustade fem nya släckbilar med CAFS (se faktaruta) som för dem var en ny släckmetod. Därför valde de att delta i en stor översiktsutbildning, skärsläckarprojektet, för alla brandmän och deras närmaste styrkeledare över alla befintliga släckmetoder med tonvikt på CAFS och skärsläckning. Det initierades av Cold Cut Systems med MSB som bollplank. Södertörn kommer under året att köpa in fler värmekameror till styrkeledarna för att lättare kunna bedöma brandens exakta lokalisering utifrån och eventuell spridning till angränsande lokaler.

– Tekniken går hela tiden framåt och vi får fler och fler släckmetoder. I takt med det blir det svårare för den enskilde brandmannen att välja släckmetod. Det kräver kunskap om brandförlopp och byggnadskonstruktioner och vi behöver egna erfarenheter för att fastställa kunskaperna, säger Magnus Carderos på Södertörns brandförsvarsförbund.

Kjell Wahlbeck betonar att det även finns andra intressen bakom en ändrad metodik, och det handlar om att det för mind­re kommuner är viktigt att kunna bemanna brandbilarna med färre än fem personer. Det kan man göra med skärsläckarkonceptet. Det finns mycket att göra, menar han och betonar att det MSB kan bidra med är att skjuta till resurser för att arbeta med forsknings- och utvecklingsfrågor.

– Om man ska vara en duktig kirurg måste man veta hur anatomin fungerar och hur det ser ut på andra sidan skinnet. På samma sätt måste räddningsledaren snabbt kunna förstå branden och hur den bäst ska bekämpas, säger Kjell Wahlbeck.

CAFS

CAFS (Compressed Air Foam System) är ett släcksystem som omvandlar vattendropparna till skumbubblor. Skummet genereras med hjälp av tryckluft och ger vattnet bättre förutsättningar att förångas. Därigenom utnyttjas den kylande effekten bättre där den behövs samtidigt som skummet kväver och tränger djupare in i materialet.

Skärsläckning

Skärsläckningstekniken verkar genom att vatten och ett skärmedel blandas och pressas ut genom ett speciellt munstycke under högt tryck (>250 bar) så att man med en lans kan skära igenom alla kända byggnads- och konstruktionsmaterial på mycket kort tid. Metoden medger ett säkert angrepp av brand och brandgaser från utsidan av brandrummet. Eftersom ingångshålet blir litet, så tillförs inget syre vilket påtagligt ökar släckeffektiviteten i det brandutsatta utrymmet.

Kombinerade insatser med skärsläckare, värmekamera och övertrycksfläktar har visat sig vara mycket effektiva vid en mångfald bränder.

Nummer 1—2013

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 1—2013.