Annons

Du är här

Enhetliga insatsplaner ger ökad säkerhet

Publicerad29 oktober 2012  Text Monica Walldén

Räddningstjänst

Insatsplanen är ett viktigt beslutsstöd för räddningstjänsten. Brandskyddsföreningens »Rekommendation för insatsplaner« kommer att underlätta framtagandet av funktionella och enhetliga insatsplaner. I början av nästa år ska den vara klar.

Erfarenheter från större insatser visar att räddningstjänsten ofta saknat viktig information om brandskydd och riskkällor. Detta har framkommit först då representanter från verksamheten kommit på plats.

Långt ifrån alla verksamheter har insatsplaner i dag och eftersom det inte finns några regler eller riktlinjer för hur dessa ska se ut kan upplägg och kvalitet skilja sig kraftigt åt. Det försvårar för räddningstjänsten att fatta bra beslut eftersom de inte vet var de ska hitta den information de söker.

– Tänk dig att sjökort ritades utan någon gemensam standard, med individuell utformning och egna symboler. Det skulle inte göra havet särskilt lättnavigerat. Tyvärr är det så många verksamheters insatsplaner ser ut. Därför håller vi på att ta fram en rekommendation för insatsplaner, säger Hans Andersson på Brandskyddsföreningen.

Med en tydlig insatsplan får räddningstjänsten mycket bättre förutsättningar att göra en effektiv och säker räddningsinsats. Skadorna och störningarna blir mindre för verksamheten och påverkan på samhället minimeras. Räddningstjänsten kan ta bättre beslut eftersom de får tillgång till kritisk information som kan finnas tillgänglig innan olyckan inträffar. Information om riskkällor medför att en säkrare räddningsinsats kan genomföras. Kunskap om tekniska system behövs för att räddningstjänsten taktiskt ska kunna använda dessa samt välja rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Viktig del

– Insatsplanen är en viktig del av det förebyggande brandskyddsarbetet. I dag har alla sin egen mall. Det vill vi ändra på, säger Hans Andersson på Brandskyddsföreningen. 

Målet med rekommendationen är att fler och bättre insatsplaner ska upprättas och att de ska bli enhetliga i hela landet.

Initiativet till en enhetlig utformning av insatsplaner kom från brand­ingenjör Markus Glenting, som numera arbetar på konsultfirman WSP. Efter arbetet i en ursprunglig referensgrupp gick Brandskyddsföreningen vidare med att ta fram en rekommendation. Uppdraget att skriva rekommendationen gick till Emil Egeltoft på Securitas, säkerhetssamordnare på Muskö örlogshamn. Han har tidigare upprättat insatsplaner på Muskö.

– Ett problem är att det tidigare inte har funnits någon definition av vad en insatsplan är och vad den ska innehålla. Med rekommendationen kommer arbetet att upprätta insatsplaner bli enklare för verksamheterna och de slipper uppfinna hjulet varje gång, säger Emil Egeltoft.

Enligt den nya rekommendationen ska insatsplanen innehålla information om byggnaden med ritningar, beskrivningar av objektets komplexitet, tekniska brandskyddsinstallationer och hur de ska hanteras, riskkällor och vad som är skyddsvärt. Den ska även vara försedd med kontaktuppgifter till personer som vid behov kan ge ytterligare information. Mallar och symboler kommer att medfölja och tanken är att ritningarna ska göras i CAD. Rekommendationen ger även förslag på hur processen kan gå till för att ta fram en insatsplan med stöd från den lokala räddningstjänsten.

– Det är viktigt att insatsplanen blir tillräckligt detaljerad för att vara användbar för räddningstjänsten, men inte blir en alltför stor administrativ börda för verksamheten. Det måste vara möjligt att hålla den aktuell och uppdaterad utan alltför stora kostnader, säger Emil Egeltoft.

Vem behöver insatsplan

Det finns inga regler för vilka som bör upprätta en insatsplan utan det är upp till fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren att avgöra om det behövs. De behöver ta ställning till om möjligheten till en effektiv räddningsinsats behöver förbättras med hänsyn till byggnadens komplexitet, skyddsvärd egendom, riskkällor och de olycksscenarier som kan inträffa. Räddningstjänsten kan vid tillsyn ställa krav om det bedöms som skäligt.

För verksamheter som har farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och objekt där det finns stora risker för räddningstjänstens personal kan en insatsplan behövas. Det gäller även komplexa anläggningar, verksamheter som är svåra att utrymma eller där miljön kan påverkas allvarligt vid en brand eller olycka. En annan kategori är byggnader med stort kulturhistoriskt värde, där det kan vara avgörande att räddningstjänsten snabbt kan skaffa sig en uppfattning om hur de ska prioritera för att skydda egendomen.

– Det är ju verksamhetsutövaren och fastighetsägaren som har störst intresse av att skydda objektet. Dessutom är det bara de som har kunskap om byggnaden, brandskyddet, riskkällor och vad som är skyddsvärt, säger Emil Egeltoft.

Under hösten kommer materialet att gå på remiss till ett representativt urval av räddningstjänster, fastighetsägare, branschorganisationer, större verksamheter och myndigheter. Det kommer även att följa med ett antal insatsplaner som har upprättats för några exempelverksamheter. På så sätt ska det bli enklare att bedöma om rekommendationen är rimlig att använda och uppfyller behoven.

– Det är viktigt att få in den kunskap som finns runtom i landet och kunna dra nytta av erfarenheter från olika aktörer. På så sätt hoppas vi få fram en produkt som alla kan stå bakom, säger Emil Egeltoft.

I början av nästa år förväntas den slutgiltiga versionen vara färdig.

Rekommendationen

Enligt den nya rekommendationen ska insatsplanen bland annat innehålla information om byggnaden med ritningar, beskrivningar av objektets komplexitet och tekniska brandskyddsinstallationer.

Nummer 6—2012

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 6—2012.