Annons

Du är här

Regeringen sölar med ny LBE

Publicerad24 oktober 2008  Textmup

Debatt

Varför dröjer den nya lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor? Vi har nu väntat i fyra år på en ny lag men det verkar inte komma någon. Vi får inte ens besked från försvarsdepartementet om vad som händer i frågan. Under tiden riskerar allmänheten att utsättas för fara.

År 2004 skulle »Bex-utredningen« ta fram en ny lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Enligt motiveringen i kommittédirektiven (Dir. 2004:142), var LBE inte tillräckligt anpassad till utvecklingen. Bland annat hade EU-inträdet medfört problem med gränsdragningar för införande av direktiv och förordningar. Dessutom har en hel del hänt med de myndigheter som har uppgifter att sköta enligt denna lagstiftning. Ett av problemen är kontrollen av risker. Kommunen ansvarar genom byggnadsnämnd och räddningsnämnd för kontroll av brandfarliga varor och staten genom polis och Räddningsverk för explosiva varor. Lokal riskhantering och beredskap vid olyckor är genom räddningstjänsten kommunens ansvar. Uppdelningen är inte bra och problem finns. Därför har jag och kollegor på Brandskyddsföreningen, kommuner och polismyndigheter sett fram mot en ny LBE med ny ansvarsfördelning.

Förslaget lämnades till försvarsministern, Leni Björklund, 1 mars 2006. Efter att ha fått »mogna« över våren och sommaren 2006 kom en remiss under hösten med svar strax före jul. Efter beredning i regeringskansliet och proposition till riksdagen våren 2007 var ikraftträdandet tänkt till 1 januari 2008.

Men inget hände 2007!

Inget kom ut från departementet i alla fall. Tjänstemännen sa: »Den kommer snart«. När det blev känt att en proposition, eller åtminstone en lagrådsremiss, skulle komma under januari–februari 2008 såg jag ändå ett visst hopp. I riksdagens planerade propositioner fanns ett datum för lagrådsremiss!

Det hände dock inget. Nu är beskedet från Försvarsdepartementet att det kommer (kanske) en lagrådsremiss i höst, och ikraftträdandet blir (i så fall) vid halvårsskiftet 2009. Det är vad som gäller nu.

Vilken verklighet lever departementet i? Hur ska någon hinna utbilda nya tillståndsmyndigheter i regler om explosiva varor? Tror man inte att det behövs någon säker hantering längre? Nog måste departementet inse att om man ska kunna bedriva utbildning med kvalitet måste man veta vad den ska handla om? Inte alla små detaljer, men de stora dragen måste vara klara. Föreläsare, lokaler och datum måste finnas tillgängliga. Kanske lever departementets ansvariga i en värld där det »kryllar« av experter inom området? Så vitt jag vet så finns det inte ens tjugo personer som har tillräcklig kompetens. I hela landet. Medräknat är också de som finns på Räddningsverket. De flesta som kan utbilda om explosiva varor har sitt vanliga arbete. Det går inte att ändra på andra uppgifter bara för att departementet inte får jobbet gjort. Eller tror departementet att det är så enkelt att ingen utbildning behövs? Kanske flytten av myndighetsuppgifter inte kommer att finnas med i propositionen? Då lär behovet av utbildning minska rejält.

Fara för »tredje man«

Tjänstemännen på departementet gör nog annat som är viktigt. Men att en okomplicerad ny lagstiftning ska vara »dragspel« när det gäller resurser är inte ok när det kan drabba tredje man allvarligt om fel beslut fattas. Jag vill inte bo inom explosionsriskområdet för en anläggning. Okomplicerad är ett ord som använts för att beskriva den nya lagstiftningen, därför borde det inte vara någon svårighet att ta ärendet vidare! Särskilt inte om även den politiska nivån är helt införstådd med de förändringar som förslaget innebär. Och så verkar det, efter interpellationsdebatten den 24 januari (finns i riksdagsprotokoll 2007/08:57) där försvarsminister Sten Tolgfors sade »…arbetar departementet med en ny ramlag, som beräknas träda i kraft vid årsskiftet 2008/2009.« Visserligen angavs det inte att det var LBE som avsågs, men debatten gällde användning av fyrverkerier så vilken ramlag skulle det annars vara Försvarsdepartementet arbetar med?

Om en ny lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor ska genomföras som något helt annat än utredningens förslag, eller om det finns planer med någon annan än »Myndigheten för Säkerhet och Beredskap« som ansvarig kan jag förstå fördröjningen. Annars borde propositionen lämna departementet! Är det så att Försvarsdepartementet avser att göra en större omarbetning vore det bra att meddela alla som väntar på besked, att det inte blir något inom de närmaste åren.

Osäker framtid

Dagens tomrum är inte bra för säkerheten! Antingen får den befintliga lagstiftningen som beslutades 1988 leva några år till eller så måste den nya införas. Många som behöver höja sin kompetens väntar med att gå kurser eftersom »det kommer något nytt snart«. Man har inte råd att låta personalen utbildas först i det gamla och sedan i något nytt inom kort!

Osäkerhet om vart man ska vända sig har också ökat.

Frågorna är inte inaktuella och jag slås av den låga prioritering som LBE har. Det stämmer inte direkt med vad ministern sade i debatten, åtminstone om man ska tro på protokollet.

Maria Hedegård, rättschef på Försvarsdepartementet, har blivit erbjuden att svara på kritiken men har inte svarat.

Åke Persson, Kemist,
Brandskyddsföreningen

Nummer 6—2008

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 6—2008.